Corporativismus Dominare

Korporativism, eller korporatism, är det system där den demokratiska processen helt eller delvis ersatts av en elitistisk teknokratisk modell med samarbete mellan fack, företagare och styrande politiker. Den blir alltmer aktuell att syna nu när privata intresseorganisationer i allt högre grad får sätta den politiska agendan.

Wikipedia:

Korporativismen har synliggjort sig tydligt inom fascistiska rörelser genom sitt motstånd mot både kapitalismens brist på en organiserande överhet som kommunismens egalitära samhällslära, och betonar istället olikhet men symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende. Som politisk åskådning är korporativismen nära besläktad med konservatismens organiska tendenser och förespråkar ett teknokratiskt styrelseskick under elitens ledning, vilket anses gynna de olika samhällsgrupperna mer än en demokrati av egalitär modell.

Och:

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).

Det här inlägget är inte en förtäckt kritik mot socialdemokratin, det kan vara ämnet för någon annan artikel. Min poäng med att ha med det andra stycket, var snarare att ha något att ta avstamp i för diskussionen. Den så kallade saltsjöbadsandan är ett svärd med två eggar, å ena sidan har det skapat en arbetsmarknad med förhållandevis små konflikter — något som fascinerat politiska bedömare från utlandet genom andra halvan av förra seklet. Den svenska modellen som den är en del av har satts upp som ett slags klassens ljus: en modell som både lett till ett starkt fack och välmående företag. Den andra eggen är att den kraftigt inskränker den del av alla fattade beslut som faktiskt avgörs i en demokratisk kontext. Sången ”Staten och Kapitalet” tar sitt avstamp just i detta, från ett vänsterperspektiv, men utan korporatismen skulle låten troligen låtit rätt annorlunda.

Saltsjöbadsandan är något som alla svenska etablerade partier i mer eller mindre grad instinktivt sluter sig till. Från vänster sluter man sig till den för att den ger facket stor makt över folks villkor och vardag, något som ses som implicit positivt. Från höger ser man till den lugna arbetsmarknaden och det politiska samförstånd som ger spelregler man kan förstå och förutsäga. Makten i ett korporatistiskt samhälle ligger inte hos individerna, utan hos företagen och facken i samarbete med en politisk elit. I sin mest extrema form har man till och med frångått allmänna val ens som symbolisk handling, och låter istället de politiska representanterna väljas av de förtag och fackliga organisationer som representerar en viss sektor. Det påminner på många sätt om de metoder för representativa val som förekommer i förment socialistiska enpartisystem. Avståndet mellan den enskilda människan och valet av representanter ökar drastiskt. Det är på många sätt en demokratins antites.

En av de mest kända uttalat korporatistiska samhällen som existerat i modern historia är det fascistiska Italien. Även Francos Spanien och Hitlers Tyskland uppvisade korporatistiska drag, även om de inte var lika tydliga som i det fascistiska Italien.

Det är relativt lite som krävs för att man skall tippa över det demokratiska samhället i korporatistisk riktning. Redan saltsjöbadsandan var farlig som fenomen, eftersom den satte informella överenskommelser mellan individerna och deras möjligheter att påverka. Den farligaste aspekten när det hela pågår länge, är att skillnaden mellan den pamp som sägs företräda dig och den pamp din pamp skall ”skydda dig emot” blir försvinnande liten. Innan man vet ordet av blir facket ägare i företagen och dina fackpampar sitter i bolagens styrelser. När facket inte längre tycks företräda dina intressen, utan mer sin egen makt, så vet du att det håller på att barka åt helvete. Men inte heller det svenska facket är egentligen måltavlan för den här artikeln, det kan jag angripa någon annanstans.

Måltavlan är istället själva den vana som gör att privata intressen – oavsett om de är fackliga, företag, eller intresseorganisationer – tillåts styra agendan för det politiska samtalet. Det kan gå så långt att deras formuleringar används i det närmaste ograverade. Men det kan också handla om att deras företrädare tillåts att ensamma agera experter i frågan. Privata intressen tillåts genom lobbyismen styra och ställa i lagskrivandet, och kan till och med få befogenheter som borde vara förbehållna statens rättsvårdande instanser — eller så kan man kräva närmast polisiärt beteende från privata aktörer.

Jag citerar HAX:

Lagstiftningsarbetet skall vara självständigt och det skall så objektivt som möjligt väga motstridiga intressen mot varandra. Det skall vila tryggt i grundläggande principer om demokrati, öppenhet, rättssäkerhet, medborgerliga fri- och rättigheter samt alla medborgares lika rättigheter. När staten stiftar lagar – som ju kommer att gälla för alla medborgare – då får det inte ens finnas en misstanke om att man springer ärenden åt vissa speciella intressen.

Håller vi inte fast vid detta – då rubbas själva de demokratiska fundamenten.

Fildelningsdebatten handlar inte längre ”bara” om en branschs oförmåga att hänga med i den tekniska utvecklingen. Det är inte längre bara en fråga om upphovsrätt. Inte bara en fråga om utveckling och medborgarnas tillgång till informationssamhället och dess tjänster. Nu handlar det om demokratins framtid. Nu gäller det för alla goda krafter att bekämpa de korporativistiska tendenserna.

Detta borde väcka en vild samhällsdebatt. Verkligen. Men allt vi ser är ignoranta axelryckningar.

Vi är på väg åt fel håll. Individens rättigheter och möjligheten att påverka sin omgivning via det demokratiska systemet håller på att kringskäras. De naggas på av de krafter som hellre fattar beslut i slutna rum än låter demokratin ha sin gång. Vi ser prov på politikens motsvarighet till kinesisk vattentortyr: varje droppe är mest irriterande, men den tiotusende gör hål i huvudet.

Det är nu en fråga om våra demokratiska fundament. Nu måste vi hitta ett sätt att hindra att något så viktigt drunknar i frågor om sjukförsäkringsprocent eller jobbskatteavdrag.

Välkommen in i samtalet herr Pontén

Vi på Livbåten har i olika sammanhang skrivit om Henrik Pontén och hans gärningAntipiratbyrån. Som ni vet är vi vänner av samtal före konfrontation.

Det är därför vi med glädje ser att Henrik Pontén och hans kollega Sara Lindbäck anslutit sig till bloggvärlden för att delta i samtalet om upphovsrätt och annat. Vi hoppas att de har för avsikt att delta i dialogen och inte bara vill skaffa sig en till megafon. Då kanske de tar intryck av alla kloka tankar i ämnet bland Sveriges bloggare.

Det går en del rykten om att bloggen ifråga inte har Henrik Pontén och Sara Lindbäck som avsändare. Men eftersom den länkas från såväl antipiratbyran.se som antipiratbyran.com, utgår vi tillsvidare från att den har det.

Scaber Nestor tror också att den är legitim.

Vad kan man då säga om vad Pontén och Lindbäck hittills har skrivit.

I sitt andra inlägg kommenterar de juridikprofessor Anette Kurs tankegång att hårdare lagar höjer värdet på  illegala produkter och därmed ökar incitamentet för kriminella.

Det är orimligt att skylla utvecklingen på brottsoffren. Hur skulle argumentationen låta vid värdetransportrån; skydda er inte så mycket för då blir de kriminellas metoder grövre och det riskerar människors hälsa.

Här tycker jag nog de gör ett felslut. Det är inte brottsoffren Annette Kur skyller på om man ens kan tala om att hon skyller på någon. Det är lagstiftaren. Jag läser henne som att hon förespråkar en rimlig balans mellan brott och tvångsmedel så att tvångsmedlen inte förstärker incitamenten för framväxten av en lönsam illegal marknad.

I sitt tredje inlägg kallar de Karl Sigfrid socialist. Om det inte vore på allvar vore det stor humor att kalla en moderat kamrat:

Karl Sigfrid slagordsretorik är inte bara tröttsam utan också ett hinder för en seriös debatt. Med den nivån på logik vill jag påstå att Karl är socialist. Att verka för att enskildas egendom ska tas ifrån dem och fördelas till kollektivet under någon diffust påstående om samhällsnytta är ju inget annat än vulgärsocialism. Lite skärpning tack kamrat Sigfrid.

Här blandas som så ofta materiell äganderätt ihop med immateriella rättigheter. Inget tas ifrån någon vid kopiering, eftersom originalet blir kvar. Alltså handlar det inte om att något fördelas. Om antipiraterna var lite hederligare i sin argumentation skulle det underlätta samtalet. Om de till exempel skrev att enskildas tidsbegränsade rätt att uppbära ersättning vid mångfaldigande och distribution fråntas dem, vilket är en korrektare beskrivning, då kunde vi som inte håller med invända att det gör den ju inte vid privat kopiering, eftersom ingen uppbär ersättning. Bara för att ta ett exempel på en mer resonabel samtalston.

I sitt fjärde inlägg anklagar de Rick Falkvinge för att missförstå IPRED-lagen. Det handlar om diskussionen kring razziorna mot DC-hubbar. Där Rick ska ha sagt att det är IPRED-lagen som gjort tillslagen möjliga. Nu vet jag inte exakt vad Rick kan ha sagt, men det skulle förvåna mig om han sagt så, eftersom IPRED är en civilrättslig lag.

Antipiratbyråns beskrivning av sakläget har jag däremot svårt att förlika mig med:

Som ni säkert alla redan känner till så gjorde ju ipred att upphovsrättslagen blev mer teknikneutral på civilrättens område. Efter en domstolsprövning kan en upphovsrättshavare driva en civilrättslig process mot en misstänkt intrångsgörare. Det är den vanligaste vägen att agera vid upphovsrättsintrång, men före ipred har det inte varit möjligt för intrång som sker på nätet. Ipred har med andra ord har ingenting att göra med polisens arbetsmetoder.

Att kalla överförandet av polisiära befogenheter till privata intressen för teknikneutralitet är väl ändå lite väl mycket nyspråk.

Om pirater och ungdomar

Det skrivs om Henrik Ponténs framträdande på Dreamhack i såväl tidningar som på bloggar.

En sak som flera bloggar talar om är att man måste respektera Henrik Ponténs mod och detta håller jag verkligen med om även om jag igår fokuserade på något annat. Som Emma påpekar så är det svårt att tro att Henrik Pontén plötsligt blivit intresserad av dialog istället för konfrontation.

Men…

Anledningen till att jag återkommer till ämnet är att vi lever i en övertro på bilder och video och på den sanning de förmedlar.

Text är åsikter, åsikter som vi är skeptiska mot. Bild och video är sanna avbildningar av verkligheten, vi ser dem och vi tror.

Ja, OK, jag karrikerar. Men allvarligt ni som bara såg Pontén på Youtube, visst uppfattade ni det som att piratpartiet demonstrerade mot honom.

De som var i rummet har säkert en annan bild. Jag har en annan bild. Jag vet inte om ni tror mer på mig än på ert intryck av en youtubevideo, men så här var det:

Vi piratpartister diskuterade med Dreamhackledningen om att få möta Henrik Pontén på scen, det gick inte. Vi ville ge honom Creative Commons-kakor och ett skämtsamt diplom för framgångsrikt medlemsvärvande. Säkerhetsarrangemangen förhindrade det. Vi försökte på kortast möjliga tid ordna ett vänligt mottagande utan burop. Vi spred flaggor och ballonger och försökte få så många som möjligt att välkomna Henrik Pontén och hans mod.

Under hans framträdande så stod ett hundratal eller möjligen några hundra människor – de flesta pp-sympatisörer – framme vid scen med flaggor, banderoller och ballonger. Bakom oss fanns ett par tusen dreamhackbesökare som satt kvar vid sina datorer under Ponténs besök. När man som jag stod längst bak i den grupp som stod framme vid scen var det oerhört tydligt att buropen kom bakifrån, från dem som stannat vid sina datorer. Vi som stod vid scenen jublade snarare – även om det naturligtvis fanns element som visslade och buade, en person kastade ju till och med en tomat.

Så intrycket att det var piratpartiet som demonstrerade mot APB är alltså oerhört missvisande.

Xorbot jublar
Xorbot jublar