Guide till fjärde voteringsomgången på PPs höstmöte

Nu är de tunga voteringspassen över på Piratpartiets höstmöte. I det fjärde pass, som nu börjar, är det bara en handfull frågor att ta ställning till. Här kommer en kort personlig guide till dem:

Presstöd och Public Service

Ett förslag (B01-Y01) om att avskaffa presstödet, och ett annat (B01-Y03) om att ställa sig bakom Public Service finansierad av en avgift som samlas in över skattsedeln men hanteras oberoende av statens budgetprocess. Jag röstar avslag på B01-Y01 och bifall till B01-Y03. Rösta här!

Förändrad rösträttsålder?

Ett förslag om att sänka rösträttsåldern så den harmoniseras med straffmyndighet (som nu är 15 år) ställs mot avslag. Jag röstar bifall till P32-Y06. Rösta här!

Republik?

Ett förslag om att anse att Sverige ska införa republik, men först folkomrösta om saken. Jag röstar bifall till B20-Y02 + B20-Y06. Rösta här!

Avdragsgiltiga tjänsteköp mm

En motion som ursprungligen handlade om ökade möjligheter till avdrag för tjänsteköp har efter tre voteringsomgångar kastat fram ett förslag om att avskaffa RUT och ROT  för att få enhetliga nivåer på skatter och arbetsgivaravgifter. Även om jag stödjer principen om enhetliga skatter tror jag inte det är ett klokt krav just nu, och röstar därför avslag på B42-Y03. Rösta här!

Digital infrastruktur.

Ett antal ställningstaganden om digital infrastruktur står mot avslag. Huvudsakligen handlar det om att bekräfta ställningstaganden vi redan tidigare tagit, men som inte finns emd i det nya principprogrammet. Jag röstar bifall till alla yrkanden som nu behandlas under proposition P07. Rösta här!

Medlemsomröstning om valsedlar till riksdagen

Under voteringspasset som varit upptäcktes en formellt allvarlig bugg i voteringsordningen i detta ärende, vilket ledde till att presidiet avbrutit den votering som påbörjades under förra passet.

Nu finns två frågor som ska tas ställning till.

Den ena är ifall det förslag som vaskats fram att vi ska ha en central lista som ska tas fram i en medlemsomröstning där rangordningen spelar roll ska kompletteras med en möjlighet för lokala föreningar att ta fram lokala listor, där de själva får avgöra hur listan ska tas fram. De som tycker att vi bara ska ha en central lista röstar P39-Y02. De som tycker att lokala föreningar därtill ska få ta fram lokala listor och att de då själva får välja metod att ta fram listan röstar P39-Y02 + P39-Y05. Jag tycker att OM vi ska ha lokala listor ska processen för att ta fram dem vara lika över hela landet, och fastslås av medlemsmötet, och sådana förslag har redan tidigare röstats bort. Jag röstar därför på P39-Y02.

För det andra ska vi ta ställning till när processen med nomineringar och provval ska äga rum.  Styrelsen föreslår en tidsplan där listorna tidigast är klara andra halvan i april. Jag har istället lagt ett förslag (P39-Y08) där processen kan vara färdig före årsskiftet. Detta eftersom EU-valet äger rum i juni och riksdagsval äger rum i september. (1) De som inte lyckats lika bra som de hoppats i omröstningen måste få tid att slicka såren innan de kavlar upp ärmarna för valrörelsen. (2) I februari och mars måste våra duktigaste krafter använda sin tid åt osynligt internt arbete med att producera valmaterial och planera valkampanj. Inte åt att positionera sig och kampanja internt. (3) I april kommer själva valrörelsen att vara i full gång. Då ska vi inte samtidigt ha vårt provval. Då ska vi sedan länge veta vilka våra kandidater är, så vi kunnat planera turnéer och valkampanjer med dem! Jag röstar därför bifall till P39-Yo8.

Rösta här!

Guide till tredje voteringspasset på PPs höstmöte

Framme vid det tredje voteringspasset på Piratpartiets höstmöte är det allra mesta av väljandet mellan alternativa formuleringar gjort. Istället finns nu rader av förslag till att bifalla eller avslå. I denna personliga guide visar jag vägen till några av de i mitt tycke viktigaste områdena man kan rösta om.

Informationsfrihet

Eftersom vårt nya principprogram inte går in i detaljer på samma sätt som det gamla finns en rad förslag till ställningstaganden, som i de flesta fall liknar sådana vi haft tidigare.  Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P04. Rösta här!

Medier och journalistik

Kring medier och journalistik har styrelsen föreslagit att man justerar både inställningen till fotograferingsfrihet, och till regelverk för att skydda bloggande. Jag tror de förändringarna är vettiga och röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P04 utom P04-Y13. Rösta här!

Patent och varumärkesskydd

Sista klubbandet av en hög ställningstaganden kring patent och varumärkesskydd. Sista striden för detta möte om patentens vara eller icke vara: Bifall till P10-Y10 om man vill att partiet ska kräva att patentsystemet avskaffas. Annars avslag. Själv tror jag att yrkandet är väl kategoriskt, så jag röstar avslag till den punkten, men bifall till alla andra ställningstaganden som nu behandlas under proposition P10. Rösta här!

Vård och omsorg på vetenskaplig grund

Några förslag om att sjukvården måste bli ännu bättre på att utnyttja vetenskapliga och tekniska framsteg.  Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P12. Rösta här!

Innovation, utveckling och jobb

En serie ställningstaganden som enligt min mening ger en tydlig grund för hur partiet ser på innovation, utveckling och vad som behövs för att vi ska få framtidens jobb. Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P19. Rösta här!

Utbildning och kompetensutveckling mot arbetslöshet

För ett kunskapsparti är det en självklar tanke att satsa på utbildning och kompetensutveckling i tider av arbetslöshet. Utbildning inte bara av arbstelösa, utan också av anställda, som kan ersättas av en arbetslös under utbildningen. Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P21.  Rösta här!

Grundsyn på diskriminering

En serie viktiga ställningstaganden som dels uttrycker vår syn på lika rättigheter, och dels anger några viktiga strategier för att motverka diskriminering och särbehandling, och istället främja mångfald.  Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P23. Rösta här!

Rättsäkerhet

En rad ställningstaganden som mejslar fram en politik för rättsäkerhet. Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P26. Rösta här!

Brottsbekämpning

En rad ställningstaganden, som försöker återställa balansen mellan statens (polisens och åklagarnas) maktmedel och medborgarna/invånarna. Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P27 utom P27-Y31 och P27-Y29. Rösta här!

Konstitution

En rad ställningstaganden, som tillsammans mejslar ut en tydlig syn på konstitutionella frågor. Jag röstar bifall till alla ställningstaganden som nu behandlas under proposition P32. Rösta här!

Rösträttsålder

Styrelsen föreslår att vi ska harminisera röträttsålder med myndighetsålder (yrkande P32-Y06). Ett motförslag säger att man ska få rösträtt vid myndighetsåldern (yrkande B16-Y03). Jag röstar på sänkt rösträttsålder P32-Y06.  Rösta här!

Republik eller valkungadöme?

Vill vi att Sverige ska bli republik (yrkande B20-Y02 + B20-Y06) eller valkungadöme (yrkande B31-Y01)? Jag vädjar att medlemsmötet inte bifaller B20-Y08 om att skicka frågan till styrelsen, för den kommer att ha mycket andra viktiga saker att pyssla med! Rösta här!

Terminsavgifter och arbetstillstånd för gäststudenter

Här kan man ge slutligt stöd åt två förslag jag tycker är riktigt bra: Att terminsavgifterna slopas på universitet och högskola (B36-Y01), och att utländska studenter får arbetstillstånd så de kan stanna i Sverige och söka jobb efter examen (B36-Y04).  Rösta här!

Nordisk förbundsstat?

Vill vi att de nordiska länderna ska förenas till en förbundsstat av federal modell? I så fall röstar man bifall till B38-Y02. Personligen tänker jag rösta avslag. Rösta här!

Frihandel

Äntligen har nu två i mina ögon utmärkta förslag till ställningstaganden med stöd för frihandel och motstånd mot tullar kommit till den sista omröstning där de ställs mot avslag. Jag röstar för B40-Y01 och B40-Y02. Rösta här!

Provval för riksdagsvalsedlar

Under denna punkt finns nu två viktiga frågor.

Dels hur själva valet ska gå till. Ett av de fyra alternativa genomarbetade förslag styrelsen lade har nu röstats fram: Att vi bara ska ha en lista i hela landet, och att den ska tas fram med en valmetod (kallad Schultze) där de röstandes rangordning av kandidaterna (och inte bara antal röster) påverkar i vilken ordning kandidaterna hamnar på listan. Mot detta står ett yrkande att man ska tillåta lokala listor där de lokala organsiationerna själva får välja hur de tas fram. Av dem röstar jag på en enhetlig lista (P39-Y02).

Dessutom ska vi ta ställning till när nomineringar och provval ska ske. I styrelsens förslag står att processen ska starta tidigast i februari 2014, vilket gör att den tidigast blir klar vid mitten av april samma år.  EU-val hålls sedan i juni, och resten av valen i september. Jag tror att det är en tokig timing, och har istället föreslagit att processen ska starta i november 2013, så den kan vara avslutad till julhelgen. Detta därför att jag tror att styrelsens förslag skulle göra:

(1) Att de som blir besvikna över resultatet inte får tid att slicka såren innan det är dags att kavla upp ärmarna för valrörelsen. (2) Att de som vill kandidera får incitament att ägna februari och mars åt att synas så mycket som möjligt, men inte åt att producera kampanjmaterial och planera valrörelsen. (3) Själva det interna valet kommer att hamna mitt under en period då vi helhjärtat borde fokusera på valkampanj. Därför röstar jag bifall till P39-Y09.

Rösta här!

Antal styrelseledamöter

Ett förslag ligger om att minska antalet styrelseledamöter till 12 genom att fr o m nästa styrelseval bara välja fyra personer åt gången till treåriga mandat (A04-Y01 + A04-Y03). Jag stödjer  förslaget eftersom jag tycker det idag går för många mantimmar i partiet till styrelsearbete, som skulle kunnat användas till lokalt organsiationsarbete och verksamhet.  Rösta här!

 

 

 

Piratpartiets höstmöte – andra voteringsvändan

På Piratpartiets höstmöte har nu den andra omgången voteringar startat.  Eftersom vi håller på med att bredda vår politik är det många omröstningar. Därför har jag skrivit denna lilla guide till de voteringar som nu pågår om sakfrågor, som jag tycker är viktiga. Som ni märker är guiden personlig, jag berättar hur jag själv röstar, och det finns säkert andra åsikter än mina om vilka frågor som är viktigast …

Integritetsfrågor

En rad förslag till sakpolitik kring integritet ligger på bordet. Eftersom det nya principprogrammet inte är lika detaljerat som det tidigare kommer många frågor upp för beslut, som vi diskuterat tidigare. Jag röstar bifall till alla yrkandena som nu finns att ta ställning till under proposition P03.  Rösta här!

Var ska det inte vara tillåtet att fotografera?

Två förslag står mot varandra. Styrelsen föreslår att det ska vara tillåtet att fotografera överallt utom i privata lokaler där ägaren förbjudit det. Ett motförslag säger istället att det ska vara förbjudet på toaletter och andra ställen där man kan förväntas få vara ifred såvida inte den fotograferade gett sitt samtycke. Jag röstar med styrelsen på P05-Y03. Den som tycker annorlunda röstar på P05-Y15. Rösta här!

Öppen kod, öppna standarder, öppen data

En rad förslag till ställningstaganden kring öppen kod, öppna standarder och öppen data. Jag röstar bifall till alla yrkanden som nu behandlas under proposition P06. Rösta här!

Upphovsrätt

En rad förslag till sakpolitiska ställningstaganden kring upphovsrätt. Observera att P09-Y01 innebär en betydande förändring av vår tidigare hållning. Jag röstar bifall till alla yrkanden utom P09-Y15 (som är lite väl konfrontativt formulerat). Rösta här!

Kanske eller nej till patent?

Detta mötes kanske största politiska fråga avgörs i denna omröstning. Styrelsen föreslår att patentsystemet måste reformeras så det uppfyller sitt syfte, och om detta inte går avskaffas (Y10-P01). Anders Lindbäck föreslår att patentsystemet ska avskaffas (P10-Y10). Rösta här!

Sjukvård till alla som vistas i landet

Ett förslag har vaskats fram om lika rätt till sjukvård för alla som vistas i landet – med eller utan papper. Nu står yrkandet mot avslag. Jag röstar bifall till P11-Y01. Rösta här!

Läromedel och arbetsmaterial i skolan

Några förslag till ställningstaganden om läromedel och arbetsmaterial för skolan. Viktiga när upphovsrätten vittrar sönder och dagens affärsmodell för att ta fram läromedel blir alltmer obsolet. Jag röstar bifall till alla yrkanden som nu behandlas under proposition P16. Rösta här!

Elevers integritet

Några förslag om övervakning, åtgärder mot mobbing och frihet att välja sina kläder i skolan. Jag röstar bifall till alla yrkanden som nu behandlas vid proposition P18. Rösta här!

Synen på utveckling och välstånd

Styrelsen har försökt formulera en balanserad skrivning som bejakar teknisk utveckling och dess roll för både materiellt och icke-materiellt välstånd, och samtidigt håller dörren öppen för arbetsdelning och kortare arbetstid någon gång i framtiden (P19-Y01). Mot detta står en skrivning som bara talar om minskat lönearbete och arbetsdelning (P19-Y14). Jag röstar på P19-Y01. Rösta här!

Diskriminering och mångfald

En rad förslag till konkreta åtgärder för mångfald och mot diskriminering. Vid proposition P24 röstar jag bifall till alla yrkanden som nu behandlas. Rösta här!

(Saknar ni mer övergripande principer om diskriminering finns de i i prop 23, där det under detta pass röstas om en formulering.)

Reformera eller avskaffa nämndemännen?

Styrelsen föreslår (P24-Y03) att vi ska reformera nämndemannasystemet – låta dem åter bli bisittare utan rösträtt, avpolitisera utnämningarna och ge dem ordentligt arvode/ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Som alternativ föreslås att nämndemännen helt avskaffas (P23-Y10). Jag röstar för att reformera systemet, dvs på P24-Y03. Rösta här!

Kriminalvård och straff tills man är återanpassad

Vid proposition P28  finns nu en rad förslag att rösta på för en bättre och humanare kriminalvård. Men där finns ett förslag (P28-Y11), som sticker av åt rakt motsatt håll: Det säger att fångar ska hållas kvar i fångvård tills de är så rehabiliterade att de inte bedöms riskera återfalla i brott.

Detta är jag bestämt mot eftersom: (1) Förslaget strider mot grundläggande principer om förutsägbarhet i straffutmätning. (2) Det öppnar för totalt godtycke, eftersom det är omöjligt att säkert bedöma risk för fortsatt brott. (3) Att inte ha en aning om när man ska bli fri är nedbrytande och minskar chansen för återanpassning.

Så jag röstar bifall till nästan alla yrkanden som nu behandlas under proposition P28, men till P28-Y11 röstar jag mycket bestämt avslag! Rösta här!

Tvåprocentspärr eller ingen småpartispärr?

Styrelsen har föreslagit att vi ska riva upp ett gammalt beslut om att helt avskaffa småpartispärren, och istället föreslå en tvåprocentspärr. En rad olika yrkanden har gett en komplicerad propositionsordning. I denna omröstning ska man välja mellan att bara riva upp det gamla beslutet (P32-Y01), eller att dessutom ha ett ställningstagande om en tvåprocentspärr (P32-Y01) + (P32-Y02). Jag röstar på det sistnämnda. Rösta här!

Offentliggörande och spridning av forskningsresultat

Några förslag till ställningstaganden om offentliggörande av forskning och spridning av forskningsresultat. Jag röstar bifall till alla yrkanden som nu behandlas under proposition P35. Rösta här!

Omskärelse av gossebarn?

Mötets mest omdiskuterade fråga avgörs i denna voteringsomgång: Ska vi förbjuda omskärelse av gossebarn? Jag är bestämt emot ett förbud, så jag vill avslå B02-Y01. Rösta här!

Rösträtt och rösträttsålder

Styrelsen föreslår att man sänker rösträttsåldern och harmoniserar den med straffmyndighet (som nu är 15 år) (P32-Y06). Ett motförslag säger att rösträtten ska omfatta alla svenska medborgare som är 16 år eller äldre (B16-Y04). Motförslaget innebär att man fråntar alla ickesvenska medborgare den rösträtt de nu efter får till kommuner och landsting. Jag röstar därför på P32-Y06. Rösta här!

Separera undervisning och betygsättning?

Ett förslag finns om att skola och betygsättning ska delas upp och skötas av olika institutioner för att undvika orättvisor och betygsinflation (B21-Y01). Ett annat förslag tycker att det räcker med att nationella prov rättas av lärare från andra skolor (B21-Y02). Jag tror att en uppdelning skulle göra att betygsättningen missar alla de små saker elever löpande visar på lektioner. Betygen skulle då ännu mindre än idag visa ämneskunskaper och ännu mer avspegla verbal förmåga och stresstålighet. Jag röstar därför på B21-Y02. Rösta här!

Frihandel

En motion med starkt stöd för principen om frihandel har fått många motyrkanden, så propositionsordningen är trasslig. Vill man som jag att man vi ska verka för att få bort importtullar i Sverige och EU bör man därför nu gå in och rösta på B40-Y02. Vill man istället använda tullar för att gynna produktion med svensk etik och miljömedvetenhet röstar man på B40-Y03. Rösta här!

Hur vi ska ta fram valsedlar inför riksdagsvalet.

I förra voteringspasset vaskade man fram två av de fyra huvudalternativ styrelsen pekat på för hur vi kan ta fram valsedlar till riksdagsvalet. Dem ska vi nu ska välja mellan: En central lista för hela landet, som röstas fram i partiet med en metod där det inte bara spelar roll vilka kandidater man röstar på, utan i vilken ordning man placerar dem (Schultze-metoden) (P40-Y02). Eller en central lista som kan kompletteras med lokala listor i de valkretsar de lokala föreningarna så önskar, vilka röstas fram i partiet med en metod där det bara spelar roll vilka kandidater man röstat på. (P40-Y03).  (För mer detaljer om skillnaden mellan röstmetoderna, se min guide till förra voteringsomgången, och Henry Rs upplysningar i dess kommentarsfält.)(Dessutom finns två olika förslag till hur man skulle kunna ha regionala listor att välja mellan, där det som vinner i nästa omgång kommer att ställas mot det vinnande av styrelsens två förslag.) Rösta här!

Reglera riksdagsgruppen i stadgarna

Styrelsen föreslår att vi skriver in några grundläggande regler i stadgarna, som sätter ramarna för riksdagsgruppen när vi kommit in i riksdagen. En av dessa regler säger att medlemsmötet fastställer en arbetsordning för riksdagsgruppen som reglerar de viktigaste maktfrågorna. Därför finns också ett förslag om att styrelsen ska arbeta fram ett förslag till sådan arbetsordning till vårmötet 2013. Jag röstar bifall till (P01-Y01) + (P01-Y02). Rösta här!