Många skäl att rösta pirat i EU-valet

Det här inlägget kommer inte att handla om piratkopiering. Istället kommer det handla om min syn på Piratpartiet och dess roll i EU-politiken.

Jag tog ställning för Piratpartiet förra hösten. Innan dess hade jag varit tveksam till enfrågeinställningen; för att ”Pirat” i piratpartiet tycktes mig som ett sätt att säga att allt viktigt var den illegala fildelningen; för att ekonomisk politik och individualism hänger ihop och en del andra detaljer. Kanske är jag lite för gammal, men jag upplevde också att piratrörelsen hade lite väl stor del gaphalsar som tog varje tillfälle i akt att vråla okvädningsord mot alla som inte höll med.

Alla mina invändningar är fortfarande sanna i någon mån, men de är sekundära. Det primära är istället de frågor, den sammanhållna synen i flera frågor, som faktiskt är Piratpartiets kännetecken.

###Integritet

Under det senaste decenniet har privatpersoners integritet devalverats rejält såväl i Sverige som i Europa och internationellt.

Det handlar dels om väldigt stora felslut, som datalagringsdirektiv, FRA och IPRED. Det handlar också om de små stegens tyranni, många små beslut som tillsammans utgör en trend. Det hela förvärras av att den moderna tekniken inte bara är en revolution för de demokratiska möjligheterna utan en minst lika stor revolution för möjligheterna att kartlägga individer.

De debattörer, politiker och andra maktpersonligheter som tycks beredda att rucka på integritetsprinciper inom sitt eget valda favoritområde är legio. Det pratas om balans mellan samhällsintresset och individens integritet, men på något sätt så tycks det förstnämnda alltid vara viktigare än det sistnämnda.

Det är allt ifrån att sätta upp övervakningskameror som motiveras med det ena eller andra goda syftet, att avlyssna telefonsamtal för att komma åt ”organiserad brottslighet”, att bugga miljöer av samma skäl, att utöka användningsområdet för DNA-register menade för forskningssyfte för att fånga brottslingar.

Diskuterar man varje sak isolerat och utan integritetskompassen som starkaste element, kan de se någorlunda rimliga ut. Vem vill inte komma åt brottslighet, öka säkerheten, komma åt skadegörelse, mobbning eller annat otyg? Backar man däremot ett par steg, ser man en större och rätt otäck bild av ett samhälle på stadig marsch mot total kontroll av alla alltid. Tar man sen med saker som FRA och datalagring som i princip gör det möjligt att totalt kartlägga alla och bygga avancerade sociogram, skita i brevhemligheter och annat sådant ovidkommande för ”samhällets intresse” — så blir det hela riktigt otäckt.

Piratpartiet förstår integritet, det är vår kanske mest centrala hjärtefråga.

###Mere conduit

Bredbandsleverantörerna, liksom elbolagen och tidigare telefonbolagen är bara tjänsteleverantörer. För att förstå varför detta är så viktigt kan man räkna upp vad det innebär att de INTE är och INTE skall göra:

De skall inte vara nätpoliser, och skall inte kontrollera sina användares trafik. De enda undantagen är om det finns klara tekniska skäl, till exempel hot mot nätverkets funktion, eller om det finns ett domstolsbeslut. De skall inte heller utmäta straff, som till exempel avstängning från abonnemang annat än om det beror på obetalda räkningar för överenskommen tjänst.

De skall inte filtrera trafik baserat på slutpunkt eller protokoll. Det är helt enkelt inte tjänsteleverantörens sak att lägga sig i vad deras kunder vill göra med sin köpta bandbredd. De kan vara behjälpliga i polisiära brottsutredningar där det finns domstolsbeslut på att uppgifter får lämnas ut, men de skall själva inte ägna sig åt kontrollverksamhet.

Det innebär att alla idéer om lösningar på upphovsrättsproblemet som kräver att leverantörerna skall lägga sig i sina kunders göranden och låtanden är fel utifrån ”mere conduit”-principen.

Piratpartiet förstår hur viktig ”mere conduit”-principen är för internets utveckling och dess demokratiska kraft.

###Vi är nätmedborgare, inte konsumenter

Sammanhängande med ”mere conduit” är principen om nätneutralitet. Nätneutralitet är ett begrepp som få ens reflekterar eftersom vi hittills tagit det för självklart. De svenska leverantörerna har helt enkelt inte försökt sig på att frångå principen, och visar inget större intresse för den saken vilket är gott och väl. De är dock inte ensamma och saker kan förändras väldigt fort. För att förstå hur centralt nätneutralitet är, så kan vi studera motsatsen:

Vi skapar en tänkt leverantör: Comlia2Bolaget, som säljer bland annat bredbandstjänster. De har även mobil och fast telefoni och kabelTV, med tillhörande mediatjänster. Deras mediatjänster är mail, sociala verktyg, film och musik i mobilen, musik till datorn och filmhyra via kabelTV-boxen och/eller bredbandet.

Till sin fasa upptäcker de att folk föredrar att använda Spotify för att få sin musik, och misstänker att samma sak kommer gälla mobilmusik så fort Spotify makar sig över till den plattformen. För Nokia-mobiler finns för övrigt redan Nokia-music, och fler liknande tjänster är på väg. Det finns Skype för både datorer och mobiler, som innebär att folk till och med ringer utan att de får betalt. De upptäcker också att det finns andra filmtjänster som konkurrerar med deras filmhyra över kabelTV/bredband.

I det nätneutrala samhället får de svälja förtreten över konkurrensen och försöka göra sina tjänster mer attraktiva än alternativen.
I det icke nätneutrala samhället kan de implementera filter i sina tjänster som gör att de inte går att använda hur man vill.

Så C2B (Comlia2Bolaget) bestämmer sig för att ”differentiera” sitt erbjudande. De skapar ett antal ”grundabbonemang” som på pappret ser billiga och bra ut.

I det finstilta visar de sig inte fungera med Spotify, Skype, MSN, GMail, Facebook, Twitter, MySpace och iTunes. Dessa tjänster ersätts med bolagets egna klart sämre alternativ: C2Music, C2Calls, C2Messenger, C2Mail, C2multichat, C2Spaces och C2Media. Vill du ha tillgång till något annat får du betala mer.

Det reducerar nätets innevånare till kunder i sina egna subsystem, en situation liknande den som existerade innan www blev ett faktum. Kravet på nätneutralitet är det som hindrar tillbakagången till åttio- och det tidiga nittiotalets tidiga system. Själva internets värde som demokratiinstrument, ekonomisk motor och dess kraft som kunskapsförmedlare skulle vara i fara. Det är att likna vid att sätta upp grindar och stängsel som separerar människor från varandra, det hindrar det öppna samtalet och hindrar folk från att komma till tals.

Piratpartiet förstår vikten av nätneutralitet, det är hela internets hjärta.

###Informationsfrihet

I nätets barndom var en av de saker som drev utvecklingen dess betydelse för den vetenskapliga världen. Innan nätet kom till var det enda sättet att flytta data mellan varandra eller mötas fysisk transport eller möjligen telefonsamtal. Den ständiga kommunikationen gav en tidigare inte skådad utväxling för kunskapsgenererandet. Information flöt alltmer fritt från labb till labb, från universitet till universitet, från forskare till forskare.

Redan när nätet började nå ut till de stora massorna kunde man ana vilken otrolig effekt det skulle få. Den enda som bromsade var uppkopplingshastigheter och kritisk massa. Det sista i praktiken att det måste finnas tillräckligt många användare för att bollen skall komma i rullning.

Det tog inte lång tid för nätet att uppnå den kritiska massan, nätet var så attraktivt och det var nytt och spännande. Ganska snart började också möjligheterna komma att vara uppkopplad snabbare utan att det gick på telefonräkningen och från millennieskiftet ungefär har det tagit skruv rejält.

När Isobel Hadley Kamptz uttrycker sin kärlek till nätet och frågar sig var de egna synapserna tar slut och nätet tar vid, så visar hon på vilken oerhörd effekt informationsutbytet och informationsfriheten haft. Det är inte längre en domän för tekniknördar utan en plats där miljontals människor samlas dagligen.

####Upphovsrätten

Det är egentligen i detta sammanhang man måste förstå inställningen till upphovsrätten. Värdet av informationsdelning går ner drastiskt för varje staket som sätts upp, det säger närmast sig självt.

Då uppstår frågan varför staketen finns där, med vilken rätt de sätts upp?

Frågan uppstår också vilka metoder som är rimliga för att försvara upphovsrätten?

Det finns stora problem med IPRED, ACTA och andra hjälpsystem som datalagringsdirektiv och liknande. Det pågår jakt på småfågel med luftvärnskanon. Det är också mycket hysch hysch, som närmast verkar vara menat att vilseleda eller sätta politisk spin på frågorna.

Piratpartiet förstår att informationsfrihet är så värdefullt att det inte kan få ta en baksätesposition. Upphovsrätten måste reformeras, eftersom den är skapad för en annan tidsålder med en annan dynamik. Upphovsrätten har dessutom kommit långt ifrån sitt upphov.

###Rättssäkerhet

Det framstår som ganska orimligt till exempel att använda ett rättsligt verktyg som en civilrättslig process för att sätta ditt fildelare. Orimligheten ligger i att verktygets grundidé är att fungera som skiljedomstol mellan någorlunda likvärdiga parter. Det är arenan där man till exempel tolkar ett avtal mellan affärspartners, fastställer en skyldighet som det råder oenighet om, eller beslutar om tillgång till tvångsmedel för fullgörande av skyldigheter som inte respekterats.

Det civilrättsliga målet får slagsida så fort den ena parten är legalt och ekonomiskt starkare. Slagsidan består i att det inte är samma sorts beviskrav som i ett brottsmål, vilket många tror. Istället är det en tolkningsfråga, vilket är väsentligt svårare att gardera sig mot.

I realiteten är hela det civilrättsliga verktyget syftat att sluta i förlikning. Det är inte egentligen meningen att man skall döma helt åt ena eller andra hållet annat än i extremfall.

En annan orimlighet är att de som värnar upphovsrätten, på grund av lag och tradition ses som neutrala. De som däremot ifrågasätter upphovsrätten får se sig utdefinierade trots att det är en giltig utgångspunkt för politisk påverkan och debatt.

Det innebär att det inte reflekteras över jäv, inte ens när det är ganska tydligt olämpligt. Skulle man vända på jävet så att en domare eller nämndeman tydligt var del av de som ifrågasätter, skulle det däremot troligen leda till tunga utredningar och sanktioner.

Det pågår en hel del underligheter i samband med upphovsrätten. Det är borde väl till exempel vara normalt att vänta på att en dom får laga kraft innan man börjar skicka ärenden till kronofogden, eller tar domen till intäkt för att hota andra aktörer.

Piratpartiet värnar rättssäkerheten, utan kompromisser.

###Det demokratiska underskottet

Ett väldigt tydligt problem, som inte är nytt men som ställts på sin spets de senaste åren, är det demokratiska underskottet.

Vi är egentligen vana vid att det finns där. Vår parlamentariska demokrati tycks överlag vara konstituerad enligt principen att politiker skall kunna undvika personligt ansvar och vara anonyma. Det handlar om allt ifrån hur många riksdagsledamöter vi har, till hur partilojaliteten fungerar såväl som hur idén om personval först motarbetades och sedan aldrig riktigt fått slå igenom.

Det har inte blivit bättre av att vi gjort oss till en del av en överstatlig sammansättning som EU, som i sin grund har problemet att inte konstruerats uttryckligen som ett demokratiskt verktyg.

Även EU-parlamentet är på många sätt för stort, och saknar dessutom den makt som borde tillkomma dem som det enda system som representerar folket genom allmänna val på EU-nivå. Man försöker täcka över bristerna genom att klubba igenom en ”EU-konstitution” för att ”råda bot” på dem, ett förslag som snarare än att förbättra läget stadfäster det. I sitt agerande visar man också upphöjt förakt för medlemsstaternas medborgare, som hittills röstat ner förslaget VARJE gång de fått chansen att säga sitt.

I vårat gamla kära Svedala klubbar man IPRED mot en massiv folklig majoritet, likaså tidigare FRA — räkna kallt med att man inte heller kommer lyssna på folket när datalagringsdirektivet eller ACTA så småningom skall läggas på bordet. Det är ett elitistiskt tänkande när politiker använder det statsmannamässiga ”man måste även kunna fatta obekväma beslut” för att slippa lyssna på sina väljare.

Piratpartiet förstår demokrati, vi praktiserar såväl intern frihet till initiativ och direktdemokrati. Vi vill inte ut ur EU när vi nu är med, men vi anser att vi kan kräva att EU är demokratiskt.

###Vilka är egentligen de viktigaste frågorna idag?

Piratpartiet har anklagats om och om igen för att vara ett enfrågeparti. Underförstått är fildelningsfrågan den enda intressanta i vår världsbild. Detta kladdas fast på oss som ett gammalt plåster som börjar lukta illa.

Sanningen är att det är individens rättigheter, individens integritet, proportionalitet, rättssäkerhet, demokrati och det nya samhällets möjligheter och värde som är våra huvudfrågor. Vår hållning i fildelningsfrågan är snarare en följd av den grundinställningen än motsatsen.

Vad är några ören mindre i skatt värt om du inte har din frihet?

Hitta en enda fråga som du utan att skämmas kan säga är viktigare idag. Jag tror inte du kan det även om du försöker. Det är trots allt grundvalarna för vår frihet och vår demokrati vi talar om.

####Läs även

Sakine undrar om vi lider av krigspsykos.

Isobel svarar att hon verkligen skulle vara glad om hon överdrev.

Emma kommenterar om att inte bli trodd.

Uppdatering: Glömde ju den kanske viktigaste länken, den till Klara om hur man vänder argumentationen.

Uppdatering2: Jag la till en länk till Rick Falkvinge om nätneutralitet på förekommen anledning.