Om Piratpartiets kunskapssyn och människossyn

Lägg 20 minuter på att lyssna på kreativitetsexperten sir Ken Robinson på TED. Hans tankar om kreativitet och utbildning är något vi inom Piratpartiet borde ta med oss när vi funderar över hur vi ska kunna vara ett parti för framtiden. Han säger bland annat:

>Our education system has mined our minds, in the way that we stripp-mined the earth, for a particular commodity and for the future it won’t service.

Han talar om att hela vårt utbildningssystem, hela vårt kunskapsparadigm, är designat för att skapa universitetsprofessorer. Vi har byggt vår skola för att sortera fram de som är lämpade för jobb som ingenjörer, jurister eller forskare. De som har andra talanger eller begåvningsprofiler är den överhuvudtaget inte anpassad för.

Detta grundar sig på en motsättning som finns mellan två sätt att se på kunskap:
Som hierarkisk och därmed möjlig att sortera i bättre eller sämre, sann eller falsk.
Som organisk en oformlig svårdefinierad växande tolkningsrymd om världen.

Skolan och samhället är organiserat runt den hierarkiska kunskapssynen för att det tycks ge mest nytta. Så var det i industrisamhället, men är det verkligen fortfarande så.

Vad vi behöver för framtiden är kreativitet och initiativförmåga. Det gäller Piratpartiet, det gäller Sverige, det gäller Europa, det gäller världen. Jag är övertygad om att svaret på många av framtidens viktigaste frågor kommer att komma från andra yrkesgrupper än ingenjörer, jurister och forskare.

Människosyn och kunskapssyn är oupplösligt ihopflätade. Hur vi definierar att vara människa avgör hur vi ser på kunskap och vice versa.
Jag tror på kunskap som en social process, inte som ansamlande av data.
Jag tror på kunskap som en strävan mot en bättre och mer användbar beskrivning av världen inte som ett definierande av vad som är sant.
Jag tror på kunskap som något starkt personligt och därför omätbart, undflyende och svårdefinierat.
Vi vet sällan vad vi vet. Än mer sällan kan vi veta vad andra vet eller vad vi tillsammans vet. Det enda som återstår är ödmjukhet inför vår okunskap, kombinerat med en sann vilja att hjälpas åt att göra så bra gissningar som möjligt.

Denna syn på kunskap är sammansvetsad, eller möjligen ett resultat av min människosyn.
Jag tror på människans förmåga att definiera sig själv om och när man tillåts det av omgivningen.
Jag tror på människans förmåga till samarbete.
Jag tror på att alla människor i grunden har samma vilja och förmåga till storhet.

##Piratpartiets värderingsdokument

Det är med dessa tankar i bakgrunden jag läser styrelsens dokument om Piratpartiets värderingar. Jag blir först glad över att dokumentet kommit till och att det slår fast viktiga saker om vår organisation som giftermålet mellan svärmarbete, föreningsdemokrati och entreprenörskap. Men efter att ha läst om det, efter att ha läst Mabs kommentarer och Ulf Bjerelds sågning av kunskapssynen det ger uttryck för blir jag betänksam. Vad är det för kunskapssyn och därmed människosyn som det ger uttryck för?

Klara har redan gjort sin tankeväckande tolkning av det, här kommer min analys av de punkter i dokumentet som har bäring på frågan om partiets kunskapssyn:

VI FATTAR BESLUT
: Människosyn: Att fatta beslut är en viktig del av att vara människa – ett existensialistiskt perspektiv.
Kunskapssyn: Det är OK att ha fel.

VI TAR INITIATIV OCH RESPEKTERAR ANDRAS.
: Människosyn: Olikhet är en styrka.
Kunskapssyn: Kunskap uppstår genom att olika alternativ ställs mot varandra. Det som fungerar vinner.
Kunskapssyn: Mångfald är ett värde i sig.

VI RESPEKTERAR KUNSKAP.
: Människosyn: Alla har inte lika mycket att säga till om.
Kunskapssyn: Det finns ett enda rätt svar.
Kunskapssyn: Kunskap är hierarkisk inte relationell.

VI RESPEKTERAR ANDRAS TID OCH ORGANISATIONENS FOKUS.
: Människosyn: Människokärlek
Kunskapssyn: Eftersträvar vi enighet till varje pris? I så fall, på vems villkor? Är det de med mätdata eller sakkunskap som bestämmer?

VI FÖRETRÄDER OSS SJÄLVA.
: Människosyn: Olikhet är en styrka.
Kunskapssyn: Kunskap uppstår genom att olika alternativ ställs mot varandra. Det som fungerar vinner.
Kunskapssyn: Mångfald är ett värde i sig.

Alla kanske inte håller med mig om detta telegramstilsförsök att spåra kunskapssynen och människosynen i värderingsdokumentet. Något har jag också tvingats förenkla för att göra min poäng tydlig. Min poäng är att det saknas en linje. Synen på kunskap och på människan i detta dokument är mycket splittrad. Å ena sidan en varm människokärlek som hyllar det egna initiativet och som paras med en kunskapssyn som bejakar mångfald. Å andra sidan en teknokratisk människosyn som i första hand ser till nytta och förmåga och som ser kunskap som självklart binär, sann eller falsk. Partiet är splittrat just vid motsättningen mellan en hierarkisk och en organisk kunskapssyn. Våra rötter bland ingenjörer och datatekniker krockar med det bejakande av mågfalden som blir en följd av svärmarbetet.

OK, jag kanske övertolkar, vissa kanske skulle säga att jag karikerar. Men tänk efter: Hur tolkas ett sånt här dokument? Hur kan det tolkas? Hur bör det tolkas? Hur ska det användas? Det får inte inrymmas hur mycket tolkningsmöjligheter som helst eftersom det då blir oanvändbart.

##En spjutspets för framtiden

Vi inom Piratpartiet ser oss gärna som en spjutspets mot framtiden. När det gäller informationspolitiken med viss rätt. När det gäller nya metoder för att driva opinion och vikten av medborgarrätt likaså. Men jag hoppas vi kan vara det även när det gäller människosyn i ett bredare perspektiv än det som handlar om integritet och människorätt. En människosyn som inte baserar sig på normalitetsträvan och rädsla för olikhet. En människosyn som kan se den kreativa kraften och förmågan hos de som vågar eller måste vara annorlunda.

Detta kanske inte är Piratpartiets kamp. Det kanske inte går att samlas runt sådana frågor också. Det kanske inte kan underordnas våra idéer om delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv. Men vi borde i varje fall inte stå på fel sida i den kampen.

Jag skriver detta för att vi behöver inte bara ett dokument. Vi behöver en diskussion! Vi behöver remixa dom här tankarna, värderingarna och orden tills de blir något vi som rörelse kan stå för. Den diskussionstråd som startats för detta ekar ödsligt tom. Men det finns en diskussion i bloggosfären. Den behöver leda fram till något. Kanske vi skulle starta en piratepad för remixande av dokumentet. Om ingen redan gjort det.

Om jag var diktator, om jag ”var sakkunskapen” eller hade ”tillgång till mätdata”, då skulle jag dra en lans för ett värderingsdokument som slår fast att vi står på mångfaldens sida inte normalitetens, att vi är ödmjuka inför det omöjliga i att veta säkert och litar på den kunskap som uppstår ur svärmens bästa gissningar.