Ett bevakat land, ett försiktigare folk

Tänk på hur du reagerar när du ser en fartkamera eller en informationsskylt om att en vägsträcka är bevakad av fartkameror. Du bromsar in, eller hur? Själva nyttan med fartkameror är just denna sänkta hastighet, inte de man tar fast och bötfäller. Det finns ju till och med kameraattrapper. När vi tror vi är övervakade förändrar vi vårt beteende. Vi är alla ögontjänare på det viset.

Vilket beteende kommer du förändra nu när du vet att staten kanske läser din post?

När det gäller fartgränserna är inskränkningen av vår handlingsfrihet och ingreppet i vår privata sfär relativt litet och den potentiella vinsten genom minskad fart som ger minskade dödsfall så gott som säker. När det gäller massavlyssning av svenska folkets digitala trafik är inskränkningen mycket mycket större och den potentiella vinsten i form av terroristbekämpning och liknande i högsta grad ifrågasatt.

Från och med idag kan allt du säger och gör i telefon eller via nätet fastna i ett filter och hamna hos FRA. Därifrån kan informationen genom samarbeten eller försäljningen sprida sig vidare över världen. Du kanske har rent mjöl i påsen, men är du säker på att du inte kommer censurera dig när du vet detta, precis som du bromsar vid fartkameran.

Fundera på det och i september så röstar du kanske på ett parti som lovat att riva upp FRA-lagen. Och inte på någon av de politiker som satte oss i den här situationen.

Gen-etik men inte dataetik

Det senaste halvseklet har mänsklighetens, vårt samhälles och våra kunskapers dominerats av två stora nya teknologiska genombrott. Båda två ställer frågor om kunskap, om etik och om individens rättigheter på sin spets. Jag talar förstås om genteknik och om informationsteknologi. Skillnaden mellan hur vårt samhället har hanterat dessa är milsvidd.

Båda kan anses vara vägen till framtiden. Båda har potentialen att förändra vårt samhälle och till och med oss som ras till oigenkännlighet. I båda kan svaret på de svåra framtidsfrågorna om vår överlevnad finnas. Eller också inte.

Båda reser nya frågor, ger oss nya utmaningar, i synnerhet etiska. Vad är rätt och vad är fel? Hur kan den nya tekniken missbrukas? Hur ska vi väga nyttan med att använda den mot riskerna? Hur ska vi skydda individens rätt och integritet mot de hot som plötsligt dyker upp. Hotet att helt kartlägga vem vi är i en medicinsk mening. Eller i en social.

Gentekniken och de etiska spörsmål den reser har gett upphov till en myndighet – gentekniknämnden med följande verksamhetsbeskrivning.

>Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Gentekniknämnden är rådgivande instans till bl.a. regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.
>
>Nämnden har även till uppgift att följa och sprida kunskap om utvecklingen på genteknikområdet.
>
>Genom sin sammansättning av politiker och forskare spelar Gentekniknämnden en viktig roll som brobyggare mellan den politiska sfären och forskarvärlden.

Våra politiker (eller vi som samhälle) har uppenbarligen insett allvaret i de avgörande frågor som gentekniken reser – vad en människa är och vad vår relation är till resten av skapelsen – och bestämt sig för att det är viktigt med en neutral instans som vårdar tankeutbyte kring de etiska frågorna och informations- och kunskapsspridning.

När det gäller den andra i stort sett jämnåriga teknologin – IT, dataanvändning, det digitala eller vad vi nu ska använda för begrepp – så har vi också en myndighet. En myndighet som beskriver sig så här:

>Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.

>Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Gentekniken som mycket få av oss har en individuell relation till och kommer i beröring med behöver vi få kunskap om. Gentekniken behöver hanteras på ett etiskt försvarbart sätt. Men staten uttalar sig inte i den kontroversiella frågan om den främst är ett hot eller en möjlighet.

Datortekniken däremot, som vi alla dagligen använder oss av och som helt håller på att förändra våra liv, den är ett hot som måste hanteras. Exemplen är legio på Datainspektionens sida:

>Reagera på kränkningar!
>Datainspektionens vision om ett sunt och säkert Internet bygger på engagemang från alla Internetanvändare. Det är viktigt att vi var och en bryr oss och försöker leva upp till en god etik i vårt eget agerande men också att reagera på kränkningar och olika former av övertramp som begås av andra. På många sajter kan man rapportera klagomål eller oschysst beteende. Det är ett effektivt sätt att påverka!
>Göran Gräslund
>generaldirektör
>Datainspektionen

Skillnaden mellan dessa två myndigheters uppdrag (eller möjligen syn på sitt uppdrag) blir tydligt när generaldirektör Gräslund debatterar. Som på Svd Brännpunkt för några veckor sen där han engagerar sig i integritetskränkningar privatpersoner emellan, som om det är varandra vi behöver en datainspektion att skydda oss mot, när staten vill skaffa sig möjligheten att övervaka allas privata kommunikationer. (Flera Andra har skrivit om själva sakfrågan så jag tänker inte beröra det mer.)

Jag är övertygad om att skillnaden mellan de två myndigheternas attityd ligger i en stat som har valt sida.

Som piratpartist och vän av datorer, internet, svärmtänkande och andra nymodigheter önskar jag att vi kunde få en debatt värd namnet om data-etik.

Ett riktigt seriöst samtal stött på vetande och inte fördomar, med deltagande från vetenskapsmän, politiker och medborgare. Ett samtal där man behandlar de som studerat tekniken, dess etiska, juridiska och samhälleliga dimensioner såväl som dess användbarhet, med respekt. Ett samtal som strävar efter att förstå vad vi tillsammans kan skapa med de fantastiska uppfinningarna inom IT-området, samtidigt som man med försiktighet studerar de etiska och andra risker som de aktualiserar.

Ett sådant samtal som man har haft och har om gentekniken, medan vi har ägnat oss åt att bekämpa fördomar mot hackers, pirater, propellerskallar och datamissbrukare.