Många skäl att rösta pirat i EU-valet

Det här inlägget kommer inte att handla om piratkopiering. Istället kommer det handla om min syn på Piratpartiet och dess roll i EU-politiken.

Jag tog ställning för Piratpartiet förra hösten. Innan dess hade jag varit tveksam till enfrågeinställningen; för att ”Pirat” i piratpartiet tycktes mig som ett sätt att säga att allt viktigt var den illegala fildelningen; för att ekonomisk politik och individualism hänger ihop och en del andra detaljer. Kanske är jag lite för gammal, men jag upplevde också att piratrörelsen hade lite väl stor del gaphalsar som tog varje tillfälle i akt att vråla okvädningsord mot alla som inte höll med.

Alla mina invändningar är fortfarande sanna i någon mån, men de är sekundära. Det primära är istället de frågor, den sammanhållna synen i flera frågor, som faktiskt är Piratpartiets kännetecken.

###Integritet

Under det senaste decenniet har privatpersoners integritet devalverats rejält såväl i Sverige som i Europa och internationellt.

Det handlar dels om väldigt stora felslut, som datalagringsdirektiv, FRA och IPRED. Det handlar också om de små stegens tyranni, många små beslut som tillsammans utgör en trend. Det hela förvärras av att den moderna tekniken inte bara är en revolution för de demokratiska möjligheterna utan en minst lika stor revolution för möjligheterna att kartlägga individer.

De debattörer, politiker och andra maktpersonligheter som tycks beredda att rucka på integritetsprinciper inom sitt eget valda favoritområde är legio. Det pratas om balans mellan samhällsintresset och individens integritet, men på något sätt så tycks det förstnämnda alltid vara viktigare än det sistnämnda.

Det är allt ifrån att sätta upp övervakningskameror som motiveras med det ena eller andra goda syftet, att avlyssna telefonsamtal för att komma åt ”organiserad brottslighet”, att bugga miljöer av samma skäl, att utöka användningsområdet för DNA-register menade för forskningssyfte för att fånga brottslingar.

Diskuterar man varje sak isolerat och utan integritetskompassen som starkaste element, kan de se någorlunda rimliga ut. Vem vill inte komma åt brottslighet, öka säkerheten, komma åt skadegörelse, mobbning eller annat otyg? Backar man däremot ett par steg, ser man en större och rätt otäck bild av ett samhälle på stadig marsch mot total kontroll av alla alltid. Tar man sen med saker som FRA och datalagring som i princip gör det möjligt att totalt kartlägga alla och bygga avancerade sociogram, skita i brevhemligheter och annat sådant ovidkommande för ”samhällets intresse” — så blir det hela riktigt otäckt.

Piratpartiet förstår integritet, det är vår kanske mest centrala hjärtefråga.

###Mere conduit

Bredbandsleverantörerna, liksom elbolagen och tidigare telefonbolagen är bara tjänsteleverantörer. För att förstå varför detta är så viktigt kan man räkna upp vad det innebär att de INTE är och INTE skall göra:

De skall inte vara nätpoliser, och skall inte kontrollera sina användares trafik. De enda undantagen är om det finns klara tekniska skäl, till exempel hot mot nätverkets funktion, eller om det finns ett domstolsbeslut. De skall inte heller utmäta straff, som till exempel avstängning från abonnemang annat än om det beror på obetalda räkningar för överenskommen tjänst.

De skall inte filtrera trafik baserat på slutpunkt eller protokoll. Det är helt enkelt inte tjänsteleverantörens sak att lägga sig i vad deras kunder vill göra med sin köpta bandbredd. De kan vara behjälpliga i polisiära brottsutredningar där det finns domstolsbeslut på att uppgifter får lämnas ut, men de skall själva inte ägna sig åt kontrollverksamhet.

Det innebär att alla idéer om lösningar på upphovsrättsproblemet som kräver att leverantörerna skall lägga sig i sina kunders göranden och låtanden är fel utifrån ”mere conduit”-principen.

Piratpartiet förstår hur viktig ”mere conduit”-principen är för internets utveckling och dess demokratiska kraft.

###Vi är nätmedborgare, inte konsumenter

Sammanhängande med ”mere conduit” är principen om nätneutralitet. Nätneutralitet är ett begrepp som få ens reflekterar eftersom vi hittills tagit det för självklart. De svenska leverantörerna har helt enkelt inte försökt sig på att frångå principen, och visar inget större intresse för den saken vilket är gott och väl. De är dock inte ensamma och saker kan förändras väldigt fort. För att förstå hur centralt nätneutralitet är, så kan vi studera motsatsen:

Vi skapar en tänkt leverantör: Comlia2Bolaget, som säljer bland annat bredbandstjänster. De har även mobil och fast telefoni och kabelTV, med tillhörande mediatjänster. Deras mediatjänster är mail, sociala verktyg, film och musik i mobilen, musik till datorn och filmhyra via kabelTV-boxen och/eller bredbandet.

Till sin fasa upptäcker de att folk föredrar att använda Spotify för att få sin musik, och misstänker att samma sak kommer gälla mobilmusik så fort Spotify makar sig över till den plattformen. För Nokia-mobiler finns för övrigt redan Nokia-music, och fler liknande tjänster är på väg. Det finns Skype för både datorer och mobiler, som innebär att folk till och med ringer utan att de får betalt. De upptäcker också att det finns andra filmtjänster som konkurrerar med deras filmhyra över kabelTV/bredband.

I det nätneutrala samhället får de svälja förtreten över konkurrensen och försöka göra sina tjänster mer attraktiva än alternativen.
I det icke nätneutrala samhället kan de implementera filter i sina tjänster som gör att de inte går att använda hur man vill.

Så C2B (Comlia2Bolaget) bestämmer sig för att ”differentiera” sitt erbjudande. De skapar ett antal ”grundabbonemang” som på pappret ser billiga och bra ut.

I det finstilta visar de sig inte fungera med Spotify, Skype, MSN, GMail, Facebook, Twitter, MySpace och iTunes. Dessa tjänster ersätts med bolagets egna klart sämre alternativ: C2Music, C2Calls, C2Messenger, C2Mail, C2multichat, C2Spaces och C2Media. Vill du ha tillgång till något annat får du betala mer.

Det reducerar nätets innevånare till kunder i sina egna subsystem, en situation liknande den som existerade innan www blev ett faktum. Kravet på nätneutralitet är det som hindrar tillbakagången till åttio- och det tidiga nittiotalets tidiga system. Själva internets värde som demokratiinstrument, ekonomisk motor och dess kraft som kunskapsförmedlare skulle vara i fara. Det är att likna vid att sätta upp grindar och stängsel som separerar människor från varandra, det hindrar det öppna samtalet och hindrar folk från att komma till tals.

Piratpartiet förstår vikten av nätneutralitet, det är hela internets hjärta.

###Informationsfrihet

I nätets barndom var en av de saker som drev utvecklingen dess betydelse för den vetenskapliga världen. Innan nätet kom till var det enda sättet att flytta data mellan varandra eller mötas fysisk transport eller möjligen telefonsamtal. Den ständiga kommunikationen gav en tidigare inte skådad utväxling för kunskapsgenererandet. Information flöt alltmer fritt från labb till labb, från universitet till universitet, från forskare till forskare.

Redan när nätet började nå ut till de stora massorna kunde man ana vilken otrolig effekt det skulle få. Den enda som bromsade var uppkopplingshastigheter och kritisk massa. Det sista i praktiken att det måste finnas tillräckligt många användare för att bollen skall komma i rullning.

Det tog inte lång tid för nätet att uppnå den kritiska massan, nätet var så attraktivt och det var nytt och spännande. Ganska snart började också möjligheterna komma att vara uppkopplad snabbare utan att det gick på telefonräkningen och från millennieskiftet ungefär har det tagit skruv rejält.

När Isobel Hadley Kamptz uttrycker sin kärlek till nätet och frågar sig var de egna synapserna tar slut och nätet tar vid, så visar hon på vilken oerhörd effekt informationsutbytet och informationsfriheten haft. Det är inte längre en domän för tekniknördar utan en plats där miljontals människor samlas dagligen.

####Upphovsrätten

Det är egentligen i detta sammanhang man måste förstå inställningen till upphovsrätten. Värdet av informationsdelning går ner drastiskt för varje staket som sätts upp, det säger närmast sig självt.

Då uppstår frågan varför staketen finns där, med vilken rätt de sätts upp?

Frågan uppstår också vilka metoder som är rimliga för att försvara upphovsrätten?

Det finns stora problem med IPRED, ACTA och andra hjälpsystem som datalagringsdirektiv och liknande. Det pågår jakt på småfågel med luftvärnskanon. Det är också mycket hysch hysch, som närmast verkar vara menat att vilseleda eller sätta politisk spin på frågorna.

Piratpartiet förstår att informationsfrihet är så värdefullt att det inte kan få ta en baksätesposition. Upphovsrätten måste reformeras, eftersom den är skapad för en annan tidsålder med en annan dynamik. Upphovsrätten har dessutom kommit långt ifrån sitt upphov.

###Rättssäkerhet

Det framstår som ganska orimligt till exempel att använda ett rättsligt verktyg som en civilrättslig process för att sätta ditt fildelare. Orimligheten ligger i att verktygets grundidé är att fungera som skiljedomstol mellan någorlunda likvärdiga parter. Det är arenan där man till exempel tolkar ett avtal mellan affärspartners, fastställer en skyldighet som det råder oenighet om, eller beslutar om tillgång till tvångsmedel för fullgörande av skyldigheter som inte respekterats.

Det civilrättsliga målet får slagsida så fort den ena parten är legalt och ekonomiskt starkare. Slagsidan består i att det inte är samma sorts beviskrav som i ett brottsmål, vilket många tror. Istället är det en tolkningsfråga, vilket är väsentligt svårare att gardera sig mot.

I realiteten är hela det civilrättsliga verktyget syftat att sluta i förlikning. Det är inte egentligen meningen att man skall döma helt åt ena eller andra hållet annat än i extremfall.

En annan orimlighet är att de som värnar upphovsrätten, på grund av lag och tradition ses som neutrala. De som däremot ifrågasätter upphovsrätten får se sig utdefinierade trots att det är en giltig utgångspunkt för politisk påverkan och debatt.

Det innebär att det inte reflekteras över jäv, inte ens när det är ganska tydligt olämpligt. Skulle man vända på jävet så att en domare eller nämndeman tydligt var del av de som ifrågasätter, skulle det däremot troligen leda till tunga utredningar och sanktioner.

Det pågår en hel del underligheter i samband med upphovsrätten. Det är borde väl till exempel vara normalt att vänta på att en dom får laga kraft innan man börjar skicka ärenden till kronofogden, eller tar domen till intäkt för att hota andra aktörer.

Piratpartiet värnar rättssäkerheten, utan kompromisser.

###Det demokratiska underskottet

Ett väldigt tydligt problem, som inte är nytt men som ställts på sin spets de senaste åren, är det demokratiska underskottet.

Vi är egentligen vana vid att det finns där. Vår parlamentariska demokrati tycks överlag vara konstituerad enligt principen att politiker skall kunna undvika personligt ansvar och vara anonyma. Det handlar om allt ifrån hur många riksdagsledamöter vi har, till hur partilojaliteten fungerar såväl som hur idén om personval först motarbetades och sedan aldrig riktigt fått slå igenom.

Det har inte blivit bättre av att vi gjort oss till en del av en överstatlig sammansättning som EU, som i sin grund har problemet att inte konstruerats uttryckligen som ett demokratiskt verktyg.

Även EU-parlamentet är på många sätt för stort, och saknar dessutom den makt som borde tillkomma dem som det enda system som representerar folket genom allmänna val på EU-nivå. Man försöker täcka över bristerna genom att klubba igenom en ”EU-konstitution” för att ”råda bot” på dem, ett förslag som snarare än att förbättra läget stadfäster det. I sitt agerande visar man också upphöjt förakt för medlemsstaternas medborgare, som hittills röstat ner förslaget VARJE gång de fått chansen att säga sitt.

I vårat gamla kära Svedala klubbar man IPRED mot en massiv folklig majoritet, likaså tidigare FRA — räkna kallt med att man inte heller kommer lyssna på folket när datalagringsdirektivet eller ACTA så småningom skall läggas på bordet. Det är ett elitistiskt tänkande när politiker använder det statsmannamässiga ”man måste även kunna fatta obekväma beslut” för att slippa lyssna på sina väljare.

Piratpartiet förstår demokrati, vi praktiserar såväl intern frihet till initiativ och direktdemokrati. Vi vill inte ut ur EU när vi nu är med, men vi anser att vi kan kräva att EU är demokratiskt.

###Vilka är egentligen de viktigaste frågorna idag?

Piratpartiet har anklagats om och om igen för att vara ett enfrågeparti. Underförstått är fildelningsfrågan den enda intressanta i vår världsbild. Detta kladdas fast på oss som ett gammalt plåster som börjar lukta illa.

Sanningen är att det är individens rättigheter, individens integritet, proportionalitet, rättssäkerhet, demokrati och det nya samhällets möjligheter och värde som är våra huvudfrågor. Vår hållning i fildelningsfrågan är snarare en följd av den grundinställningen än motsatsen.

Vad är några ören mindre i skatt värt om du inte har din frihet?

Hitta en enda fråga som du utan att skämmas kan säga är viktigare idag. Jag tror inte du kan det även om du försöker. Det är trots allt grundvalarna för vår frihet och vår demokrati vi talar om.

####Läs även

Sakine undrar om vi lider av krigspsykos.

Isobel svarar att hon verkligen skulle vara glad om hon överdrev.

Emma kommenterar om att inte bli trodd.

Uppdatering: Glömde ju den kanske viktigaste länken, den till Klara om hur man vänder argumentationen.

Uppdatering2: Jag la till en länk till Rick Falkvinge om nätneutralitet på förekommen anledning.

41 svar på ”Många skäl att rösta pirat i EU-valet”

 1. Nu tycker jag allt att du hoppar i riktigt galen tunna när du vill bestämma vad internetleverantörerna ska syssla med. Det är klart att man ska få tillhandahålla en tjänst som bara ger tillgång till t.ex. tidningar, eller inte har facebook osv. Lika självklart som att Willy:s inte måste sälja spaghetti, eller ha andra märken än sitt eget i hyllorna.

  Den stora frågan är dock hur du kan tro att en sådan internetleverantör skulle vara framgångsrik. Speciellt med tanke på att trafiken kostar samma för leverantören oavsett vad det är. Vem vill ha internet utan facebook, spotify och mail?

  Det är helt enkelt inte rimligt att tro att den situationen som Lisa Magnusson beskriver skulle uppstå på en någorlunda fri marknad.

 2. EN sak bara!
  Har du skickat detta till någon papperstidning???
  Det är alldeles för bra för att bara nå oss i bloggosfären.

  OK, du måste redigera lite, framför allt korta den. Men efter det du gjort det bör du sända detta till DN-debatt (men de tar inte in det) samt till några lokaltidningar i din närhet. De föredrar skribenter inom sitt spridningsområde.
  Men chansa gärna på några andra provinstidningar av dignitet också. Det kan gå.
  Men gör det i god tid innan valet. Fast ”god tid” är snart slut…

  larsericks senaste blogginlägg.. Olle Schmidt och valet av sällskap

 3. @Tomas: Med andra ord skulle det inte störa dig om Telia sålde telefonabbonemang som bara kan ringa andra teliakunder?

  Om frågan gäller framgång för sådana initiativ, så kan vi kika på hur det är omöjligt att teckna försäkring om du varit sjuk — åtminstone utan undantag i försäkringen. Det gäller för övrigt oavsett vad du är beredd att betala.

  I Sverige, hittills, har inte bredbandsleverantörerna lockats av liknande strategier, men de första tecknen på dem kan redan ses i Storbritannien och Tyskland. En effekt av telekompaketet är att det blir lättare för aktörer att flytta sig till nya marknader internt inom EU, så vad säger att inte en engelsk leverantör kommer hit och erbjuder ett ”billigt” abonnemang (som i lägre än glocalnet 🙂 ), fast utan fejan, spotify och skype?

  När väl fenomenet etablerats, så kommer differentieringen även från de etablerade aktörerna.

 4. ”Hitta en enda fråga som du utan att skämmas kan säga är viktigare idag. Jag tror inte du kan det även om du försöker. Det är trots allt grundvalarna för vår frihet och vår demokrati vi talar om.”

  Miljön? Bryr vi oss inte om miljön så kommer inget annat heller existera.

 5. Lysande, intelligent och intressant. Jag kommer att fortsätta rösta på socialdemokraterna, men min respekt för pp är stor.

 6. Jag röstar PP sedan 2006 – jag minns inte ens hur det gick till, eftersom det är ett så självklart val för mig. Då antar man genast att det är pga ”fildelning”, men jag har inte laddat ner nånting ”olagligt” sedan Kazaa, och på den tiden var det inte ens ”olagligt”.
  För mig är det bara PP kvar som ett demokratiskt alternativ.

 7. Skulle Telia sälja sådana abonnemang skulle det inte störa mig ett dyft. Jag tror få skulle vilja köpa dem, men det är Telias problem. Är människor nöjda med sådana abonnemang som är billigare, så bra för dem. Jag skulle gå till en leverantör som lät mig välja att ringa till andra också. Det tror jag de flesta skulle göra

  Vill du verkligen inskränka vilka tjänster telecombolag får sälja, är min motfråga.

  Dessutom, eftersom jag är piratpartist, hur kopplar du ihop det resonemanget i det stycket med piratpartiets politik? Vill PP begränsa vad ISPer får ha för utbud? Det är nyheter för mig.

 8. ”Den ständiga kommunikationen gav en tidigare inte skådad utväxling för kunskapsgenererandet. Information flöt alltmer fritt från labb till labb, från universitet till universitet, från forskare till forskare.”

  mmm men på vilket sätt skulle piratpartiet vara bra för forksning när man vill avskaffa medicinpatent? På vilket sätt är det informationsfrihet att sno en forskares upptäckt?

 9. @Niklas Lindgren: Forskning har alltid underlättats av informationsöverföring. Däremot kanske inte Astra är så intresserade att överföra företagshemligheter till höger och vänster. I det finns ingen motsägelse.

  Informationsöverföringen är inte heller bara forskarnas domän, utan alla är nu inblandade.

  Sen kan du aldrig ”sno” någons upptäckt, du kan förfara bedrägligt genom att kalla det din egen. Du kan också dra den ekonomiska nyttan av någon annans upptäckt till förfång för upptäckarens möjligheter att få ekonomiskt utbyte.

  Jag själv anser att såväl patent som upphovsrättssystemen kan ha en poäng, men bara om de reformeras på ett sätt som gör dem konstruktiva för utvecklingen inte om de som nu är de värsta bromsklossarna. I USA finns företag vars hela affärsidé är att köpa upp patent som aldrig blev produkter. Sen väntar de på att någon trampar in på patenten och skickar sina advokater för att kamma in stålar. När man kommit så snett i utvecklingen måste man i alla fall våga ifrågasätta systemet.

 10. Marcus: Mims svarar bra.

  Dessutom tror jag att man gör billigare tjänster genom att begränsa trafiken, inte vilka siter och tjänster man använder.

  Som ett tillägg kan jag ju säga att jag inte anser att ett enda försäkringsbolag har någon som helst skyldighet att teckna avtal med mig, lika lite som jag är skyldig att teckna avtal med någon av dem. Sedan kan vi alltid diskutera orsaker till att det är närapå omöjligt att få en försäkring för vissa. Det är ju inte helt omöjligt att det i botten ligger något fult och unket, t.ex. en mystisk lagstiftning eller reglering (för att snabbt hoppa till en standardslutsats :p), eller kanske någon lite mer komplex orsak.

 11. Suck.

  Det är klart att inget försäkringsbolag MÅSTE teckna försäkring. Det var mest intressant för att studera lemmings-rörelsen. Vi har avtalsfrihet, men vi har också kartellförbud. Det är lite varning på en situation där en pizzeriaägare plötsligt får försäkringen uppsagd för att något ljushuvud på bolaget fått för sig att han är ett högriskobjekt — trots år som trogen och oproblematisk kund (ja det har hänt). Sen visade det sig omöjligt att teckna en ny försäkring i annat bolag eftersom alla använder samma mallar för bedömning.

  Nätneutraliteten har varit en av de mest omdiskuterade och heta ämnena under många år. Det handlar om en olaga konkurrens, där man stryper tillgången till en annan verksamhet för att pusha sin egen. Det kräver trots allt att man aktivt går in och HINDRAR det fria användandet av abonnemanget.

  Det skulle kunna jämföras med ifall MS inte bara installerade sin egen webbläsare/mediaspelare/filhanterare i windows, utan dessutom såg till att ingen annan kunde installeras parallellt.

  Det bredbandstjänster säljer är inte nätet i sig, det är inte deras förtjänst att det finns där. De säljer nyckeln till dörren; bron över vallgraven; kabeln strömmen rör sig genom. Det är inte deras sak att säga vad du får göra när du kommer in, lika lite som elbolaget har med att göra vilka apparater du kopplar till deras uttag.

 12. Marcus.. Ok, så du verkar vilja begränsa vilket utbud ISPer får sälja. Fair enough, alla har olika åsikter. Jag håller inte med dig överhuvudtaget. Jag litar på att folk kan välja rätt tjänst själva.

  I en artikel om varför man ska rösta Pirat tycker jag inte din åsikt hör hemma om du inte skriver rätt så uttryckligt att det är din åsikt och inte piratpartiets.

 13. @Mims: Jag är piratpartist. Jag sitter inte i någon styrelse. Jag är inte ens ansvarig inom mitt område. Min enda nuvarande pirataktivism är här på bloggen. Jag är endast talesman för mig själv.

  Nöjd?

  För att få lite mer på benen kan ni ju kolla hos Rick 😛

 14. Nej Marcus.
  Du har skrivit ett blogginlägg om varför man ska rösta Pirat. ”Det primära är istället de frågor, den sammanhållna synen i flera frågor, som faktiskt är Piratpartiets kännetecken.” följt av ett gäng rubriker varav en behandlar din syn på Nätneutralitet. Utan att du påpekar att det är -din- syn och -dina- åsikter.

  Jag tycker det är oärligt. Om det inte är så att du tolkar PP:s politik på det sättet, isf. vill jag gärna ha en diskussion om det.

 15. @Mims – Är det oärligt att förklara varför man vill rösta på ett visst parti? Är du allvarlig?

  Marcus, som inte har någon formell post inom piratrörelsen har berättat varför han stödjer Piratpartiet, inte skrivit en pamflett att användas i valrörelsen.

  Dessutom skulle hela diskussionen må bra av att du läste Rick Falkvinges syn på frågan som Marcus länkade till. Det visar nämligen att du har fel. Att Piratpartiets analys av och åsikt om nätneutralitet ligger ganska nära Marcus.

  Vill du bara kasta ur dig otidigheter och anklaga folk för att vara oärliga kan du lämna den här diskussionen. Vill du diskutera föreslår jag att du läser vad Rick skriver och kommer tillbaka när du lugnat ner dig.

 16. Jag får visst skriva ett inlägg om nätneutralitet.

  Jag var med på den tiden nätet bestod av Compuserve, AOL och liknande, när www var mer eller mindre ett rykte. DIT VILL JAG INTE TILLBAKA!

  Då kunde jag möta på någon annan som också höll på med det där Internet, men som jag ändå inte kunde prata med på nätet eftersom vi hade olika leverantörer…

 17. Öh, ok, du har hållt på med Internet länge. Brabra. Vad jag vände mig mot var att du skriver dina egna åsikter under inlägget ”Många skäl att rösta pirat”.

  Så här tänker jag, ok, jämför.. ”Mina skäl att rösta moderat: 1. Jag hatar muslimer 2. Jag tycker fattiga ska dö”.

  Du kan se att många moderater kanske skulle reagera på ett sådant blogginlägg?

  För mig framstår det helt enkelt, i dina formuleringar, som att de åsikter du framför är Piratpartiets.

 18. Göran: Ja, visst är jag allvarlig! Och jag läser, och jag håller inte med Rick om allt han säger, och inte ser jag någonstans att PP vill begränsa abonnemangsformerna ISPer får erbjuda.

  Och inte har jag sagt att det är oärligt att berätta varför man röstar på PP, däremot tycker jag att i just det här inlägget lade Marcus fram åsikter på ett sådant sätt att de framstod som att de är Piratpartiets, när jag inte sett dem i partiprogrammet.

  (det där med att vilja begränsa tjänsteutbud kan vara kontraproduktivt om man vill nå väljare som tex. inte är för planekonomi)

  Men om vår partiledare uttalar tydligt att han vill just det här, då lovar jag att lämna diskussionen och även partiet 🙂

 19. Ja! Jag kände mig lite hedrad nästan 🙂

  Lovar att läsa och kommentera.

  (om du lovar att försöka se min synvinkel och se skillnaden mellan vad jag vänder mig mot och ”jag är mot nätneutralitet”).

 20. @Mims: Du anklagade mig för oärlighet, som om jag på något sätt velat vilseleda någon. Well…det är OK, men isf får du stå ut med att bli bemött därefter.

 21. Jaha. Ja, jag står ut med vad du tycker. Och inser att du inte vill ha någon som ”spyr galla” över ett blogginlägg du gjort, så jag avstår från det nya och från vidare diskussioner. Jag tror inte vi kommer längre med nuvarande debattklimat. Ha det!

 22. @Mims: Suck! Hur kommer det sig att det är OK att du säger vad du vill till mig, men att debattklimatet är dåligt när jag svarar med samma mynt?

  Nå du gör som du vill.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.