Skall inte svenska domstolar döma utifrån svensk lag?

Jag blir så förbannat trött på hur akademiker presenteras som oberoende experter när de inte är det. Oberoende alltså. Problemet liknar det Göran tog upp häromsistens angående darwinskeptiker som inte är ärliga nog att erkänna att de har en religiös agenda.

Jan Rosén har suttit i frågestund i riksdagen som expert, där han kläckte ur sig den ena idiotin efter den andra. Nu senast figurerar han i SvD, Nyheter24, och Computer Sweden där han försöker mena att en friande dom i The Pirate Bay-målet skulle vara katastrofal för svenskt deltagande i internationella handelsorganisationer och överenskommelser. Det han tycks vara noga med att inte nämna, med benägen hjälp av slöa redaktörer, är att han är engagerad i Föreningen För Upphovsrätt. Titeln ”professor i civilrätt” är bra mycket mer neutral, men det är knappast i egenskap av professor han agerar i den här frågan.

Det påverkar naturligtvis trovärdigheten om man är part i målet eller inte när man kommer med drapor som:

> Han säger till Computer Sweden att rättegången mot Pirate bay kan komma att slå tillbaka mot Sverige om domen blir friande.
>
> –Om Pirate bay inte skulle anses otillåten skulle Sverige bryta mot sina internationella förpliktelser och jag tror att det skulle ställas internationella krav på Sverige att leva upp till dem, säger Jan Rosén till Computer Sweden till SvD.se.

Han fortsätter på samma linje:

> Detta kan komma att påverka Sveriges status i exempelvis Världshandelsorganisationen, WTO och EU. Om Pirate bay frias och domen vinner laga kraft i högre instans kommer det bli fritt fram för andra fildelningssajter som enligt Jan Rosén strider mot EG-rätten.

Som om han inte dragit till tillräckligt, så ställer han resonemanget på sin spets:

> Därmed hotas också Sveriges medlemskap, anser Rosén.
>
> –Det kan man säga. Om vi inte efterlever ingångna överenskommelser eller följer beslut i Geneve kan vi inte vara kvar. Då måste vi dra oss ur, vilket naturligtvis är otänkbart.

Det låter ju otroligt otäckt, och skulle vara en katastrof för svensk handel och internationella relationer. Men nog kommer uttalandet i ett annat ljus när man inser att det inte är en opartisk bedömare man har att göra med? Jan Rosén vill inget hellre än se en fällande dom, så det är ren argumentation i målet han håller på med. Han tror säkert på det själv, men det betyder inte att det är sant.

###Second opinion

SvD frågar en annan expert, Ulf Bernitz, och det verkar ju OK — second opinion och allt det där:

> Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet och är även knuten till University of Oxford. Han tycker det är lite förhastat att säga att Sveriges medlemskap i världshandelsorganisationer skulle hotas i en friande dom.
>
> –Det var lite skarpt sagt naturligtvis, men i botten ligger det att det finns EU-direktiv som Sverige inte orkat med att genomföra, vi ligger långt efter, säger han till SvD.se.
>
> Han säger också att det inte fungerar i praktiken att Sverige handskas med fildelningsfrågan på ett sätt som skiljer sig från övriga länder.
>
> –Man betalar ingenting för musiken här, det är inte rätt.
>
> Detta kan leda till att Sverige straffas av EU.

Det lånar ju frågan mer tyngd onekligen, som professor i europeisk integrationsrätt borde han ju veta vad han pratar om. Det nämns dock inte att han också är ordförande i NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd.

Medlemslistan i tidskriften NIR ser ut som följer:

* Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
* Dansk Selskab for Ophavsret
* Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys r.y. – Finska Föreningen för Industriellt Rättsskydd r.f.
* Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys r.y. – Upphovsrättsliga Föreningen i Finland r.f.
* Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse
* Norsk Forening for Opphavsrett
* Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd
* Svenska Föreningen för Upphovsrätt

Så Jan Rosén är ordförande i en förening som är medlem i NIR… Dessutom sitter han i redaktionsrådet. Jag måtte vara väldigt paranoid av mig, men vore det inte bra att saker och ting låg öppet på bordet när experter kommenterar varandra?

Men trots att båda experter är svenska jurister, så tycks en sak falla i glömska: i Sverige skall svensk lag gälla!

###Något mer komplicerat än WTO och EU

Det så många politiker och jurister inte tycks förstå, är att den internationella aspekten inte bara handlar om upphovsrättslobbyn.

Det rättegången skall döma om, kommer vara överspelat innan hela processen av överklaganden är över. Vid det laget har industrin antingen fattat poängen, eller så kommer The Pirate Bay vara det minsta av deras problem — förutsatt att industrin överlevt. BitTorrent, det som TPB bygger på, är på många sätt obsolet. Det är en briljant idé, men man diskuterar redan vad som kommer sen. Ska jag hålla upp fingret i vinden, så kommer nästa generation fildelningsprotokoll inte kommer exponera deltagarna i samma grad, inte ha samma behov av en central nod och kommer utnyttja deltagarsvärmen effektivare. Redan som det är, så är det ett smärre helsike – ipred eller inte – att nagla fast en enskild användare som kan beslås med att ha laddat ner mer än ett enstaka verk. Lägg till en generation säkerhetstänk och det blir en tiopotens svårare.

I sak kommer industrin bara att kunna vinna om våra politiker kontrollerar allt vi gör hela tiden utan undantag – det totala avskaffandet av privatlivet – för att skapa tillräcklig rädsla. Tyvärr tycks politikerna stå i kö för att göra just det, frågan är när de inser att de är lurade?

Läs MinaModerataKarameller, långt men förbaskat bra och insiktsfullt.

Uppdatering: Noterar lite roat att artikeln på SvD har fått ett tillägg i första stycket. Jan Roséns ordförandeskap i Föreningen för Upphovsrätt redovisas nu. Det uppskattas.
Tyvärr missar ni fortfarande Ulf Bernitz ordförandeskap i NIR, och vad det kan innebära…

8 svar på ”Skall inte svenska domstolar döma utifrån svensk lag?”

 1. Marcus, den uppfattning som du företräder, dvs att svenska domstolar endast beaktar svenska lagar, är, för att använda ditt språkbruk och din jobbiga kommatering, obsolet. Den hade kanske fog för sig senast före westfaliska freden.

  Det är i och för sig troligtvis överdrivet att hävda att vi skulle bli utslängda ur WHO vid en friande dom i just detta fallet. Men, faktum är att Sverige är folkrättsligt bundna av en lång, lång rad avtal på en rad olika områden, däriblnad upphovsrätt. Om de organ som är satta att bevaka dessa fördrag, konventioner och traktater finner att den svenska lagstiftningen eller rättstillämpningen inte fungerar på ett sådant sätt att Sverige uppfyller våra åtaganden så är det väl en ganska logisk följd att vi får kritik. Denna kritik kan i slutändan sluta med de två olika alternativen utträde eller lagändring. Olika former av sanktioner tex böter skulle också kunna bli aktuellt.

  Men i och med att vi i Sverige skulle klara oss utmärkt utan goda internationella relationer och alldeles ypperligt utan en fungerande internationell handel (vi är ju trots allt inte alls beroende av export eller import) så är utträde ur viktiga organ som WTO inget att oroa sig för. Det viktigaste är ju trots allt vi i Sverige vet bäst.

 2. Vad min kommatering har med saken att göra övergår mitt förstånd. Den jobbar jag på. Jag hoppas att det kan trösta dig.

  När jag skriver att domstolar skall döma enligt svensk lag, så betyder inte det västgötiska lagar från tolvhundratalet. I svensk lag ingår numera även lagar som inte direkt beslutats av svensk riksdag.

  Det jag vänder mig mot är inte att vi för ett resonemang om ifall gällande svensk lag inte uppfyller internationella åtaganden. Det jag vänder mig mot är saker som Medinarapporten, som försöker föregripa rättsak genom att i förhand förklara TPB som skyldiga. Jag vänder mig också mot att en professor använder sin professur till att ge sig själv auktoritet, när han i själva verket talar i egenskap av ordförande i en upphovsrättskramande organisation.

  Att slänga ut skräckscenarier dagarna innan rättegången börjar verkar inte heller renhårigt. Rättens funktionärer skall alltså gå in i rättssalen med vetskapen att politikerna vill ha fällande dom, att EU vill ha fällande dom, att USA vill ha fällande dom, och att en svensk professor säger att en friande dom innebär svensk katastrof.

  Rättens ledamöter är människor, och de kommer känna trycket från makthavarna nog mycket ändå.

  Att vi är beroende av vår omvärld innebär inte att vi måste lägga oss platt. Vi kan mycket väl ifrågasätta och påverka hur omvärlden ser på frågorna. Det förutsätter förstås att vi vågar stå upp för oss själva, något vi inte direkt visat prov på de senaste åren.

 3. John, jag har svårt att förstå vad Marcus kommateringar har med något att göra, men när vi ändå diskuterar skrivregler så kanske du skulle korrekturläsa din kommentar och leta efter bisatser utan huvudsats. Ett tips: ett nytt stycke som börjar med ett ”men” är en varningssignal.

  Förmodligen gör jag också språkliga misstag, så jag tycker vi kan enas om att lägga grammatikalisk analys åt sidan och ägna oss åt sakfrågan.

  Svenska domstolar beaktar svensk rätt (inklusive de tvingande delarna av EU-rätten). När Sverige biträder en konvention eller ett multilateralt internationellt avtal som behöver ha rättsverkan så ingår det i åtagandet att svensk rätt kompletteras eller ändras. När domstolen nu tar ställning i Pirate Bay-fallet, kommer svenska rättsregler som beror på vårt medlemskap i EU och andra internationella samarbeten att påverka utslaget.

  Detta är en av orsakerna till att det juridiskt är en ganska komplex fråga att ta ställning till. En sak man kan ha olika uppfattning om är vilka regler som är tillämpliga och vilka som bör ha företräde, därför är jag långtifrån säker på vad rättsväsendet kommer att komma fram till.

  Jag är helt säker på att de inte bör basera sitt beslut på hur olika internationella organisationer kommer att reagera, utan på de rättsregler som är tillämpliga. EU-rättens påverkan på frågan bör ske genom att rätten beaktar tillämpliga EU-förordningar, inte genom att tjänstemän eller politiker i Bryssel utövar utpressning.

  Marcus huvudpoäng var ju inte vilken lag som ska gälla utan att det är illa när folk som är parter i ett mål uttalar sig som experter. Där håller jag helt med Marcus.

 4. ”Redan som det är, så är det ett smärre helsike – ipred eller inte – att nagla fast en enskild användare som kan beslås med att ha laddat ner mer än ett enstaka verk. Lägg till en generation säkerhetstänk och det blir en tiopotens svårare.”

  Vilket självklart är skälet till att lobbyn nu satsar på ”graderad respons”, eftersom de där inte behöver bevisa ett jäkla skit.

  Juh svårare vi gör det för dem att bevisa att vi är terrorister, förlåt piratkopierare, desto längre går de i att slippa bevisa det helt enkelt.

 5. Man vet att bevisning är svår, så man försöker med terror istället — det är mer framkomligt.

  Problemet med terror är att man samtidigt kastar bort all form av legitimitet i sina egna ståndpunkter.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.